Blog -

Nếu bạn muốn học tập tại Mỹ: Giáo Dục Cao Học Tại Hoa Kỳ

Giáo dục bậc cao học tại Hoa Kỳ hẳn sẽ khác với hệ thống giáo dục ở nước bạn. Chương này giới thiệu các học vị bậc cao học tại Hoa Kỳ, các loại trường khác nhau và một số thuật ngữ và khái niệm quan trọng mà bạn có thể sẽ gặp nếu muốn

Read More...