Tháng Sáu 18, 2016 - APUS Việt Nam

Ghi Danh Vào Một Trường Đại Học Mỹ

Đăng ký vào một  trường đại học tại Mỹ có thể  rất áp lực, nhất là khi sức nặng  hồ sơ sẽ đặt hết  vào những tiêu chí như  điểm GPA (Theo thang điểm Việt Nam) và khả năng  thuyết phục ban tuyển  sinh về khát khao theo học chuyên ngành bạn đã lựa chọn.

Read More...