Blog -

Thống kê kết quả tuyển sinh từ vòng nộp hồ sơ sớm niên khóa 2020 – 2024

Với các kết quả tuyển sinh vòng nộp hồ sơ sớm (ED/EA) được công bố trong tháng 12 này, các chuyên gia APUS đã phân tích các số liệu và đưa ra một vài nhận định như sau. Số liệu biến động: Các năm trước, số lượng sinh viên ứng tuyển trong vòng hồ sơ

Read More...