Bài thi SAT format mới năm 2023 sẽ có điểm gì giống và khác bài thi cũ?

Tháng Ba 2022

Giáo dục Đại học Mỹ đang chuyển mình?

Chủ tịch Đại học Harvard – Lawrence Bacow cho biết giáo dục đại học sẽ từng bước thích ứng với các điều kiện thay đổi, như trong lịch sử, nó vẫn duy trì sứ mệnh và cấu trúc hiện tại của nó. Tuy nhiên, một trong những giáo sư nổi tiếng nhất của Trường Kinh

Read More...

Học gì trong môi trường Khai phóng?

Đại học khai phóng, nói đơn giản, là nơi giúp con người khai phóng tinh thần về thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh. Liberal Arts[1], các ngành học khai phóng, có nguồn gốc từ tiếng Latin, liberales artes, trong đó, từ liberals mang nghĩa phù hợp với một người tự do, và

Read More...