Blog - Tin tức

Hướng dẫn Chủ đề Common App #5 (2019-2020)

Discuss an accomplishment, event, or realization that sparked a period of personal growth and a new understanding of yourself or others. Viết về một thành công, một sự kiện, hay một nhận thức mới đã khởi đầu cho một giai đoạn trưởng thành và thấu hiểu mới của bạn về bản thân hay về những

Read More...

Chủ đề bài luận phụ của một số Đại học Mỹ (2020-2024)

Mặc dù phải đến ngày 1/8/2019, Hệ thống Common App mới chính thức cho thí sinh mở account đăng ký cho mùa tuyển sinh Đại học Mỹ năm nay nhưng một số trường Đại học đã bắt đầu công bố các chủ đề bài luận phụ của họ. Điều này sẽ giúp các thí sinh

Read More...