Nếu không được nhận ED/EA- Trái đất vẫn quay!

Tháng Mười Hai 2017