Hạn nộp vòng Early Decision/Early Action của các trường top đầu Mỹ

APUS tổng hợp các trường có vòng EA, ED1 và ED2 hạn nộp vào tháng 11 và tháng 1 để tiện cho các em học sinh theo dõi như sau:

Trường Early Deadline(s)
American University EDI: 11/15/22, EDII: 1/15/23
Amherst College ED: 11/1/22
Babson College EDI and EA: 11/1/22, EDII: 1/2/23
Barnard College ED: 11/1/22
Bates College EDI: 11/15/22; EDII: 1/10/23
Baylor University EDI and EA: 11/1/22; EDII: 2/1/23
Bentley University ED: 11/15/22 EDII: 1/15/23
Boston College EA: 11/1/22; EDII: 1/3/23
Boston University EDI: 11/1/22; EDII: 1/4/23
Bowdoin College EDI: 11/15/22; EDII: 1/5/23
Brandeis University EDI: 11/1/22; EDII: 1/3/23
Brown University ED: 11/1/22
Bryn Mawr College EDI: 11/15/22; EDII: 1/1/23
Bucknell EDI: 11/15/22; EDII: 1/15/23
CalTech REA: 11/1/22
Carleton College EDI: 11/15/22; EDII: 1/15/23
Carnegie Mellon University EDI: 11/1/22; EDII/EA (juniors) 1/3/23
Case Western Reserve EDI and EA 11/1/22; EDII: 1/15/23
Claremont McKenna EDI: 11/1/22; EDII: 1/10/23
Colby College EDI: 11/15/22; EDII: 1/1/23
Colgate University EDI: 11/15/22; EDII: 1/15/23
College of the Holy Cross EDI: 11/15/22; EDII: 1/15/23
College of William and Mary EDI: 11/1/22; EDII: 1/2/23
Colorado College EDI and EA: 11/1/22; EDII: 1/15/23
Columbia University ED: 11/1/22
Connecticut College EDI: 11/15/22; EDII: 1/15/23
Cornell University ED: 11/1/22
Dartmouth College ED: 11/1/22
Davidson College EDI: 11/15/22; EDII: 1/8/23
Denison College EDI: 11/15/22; EDII: 1/15/23
Dickinson College EDI: 11/15/22; EDII: 1/15/23
Duke University ED: 11/1/22
Emerson College EDI and EA: 11/1/22; EDII: 1/3/23
Emory University EDI: 11/1/22; EDII: 1/1/23
Fairfield University EA: 11/1/22; EDI: 11/15/22; EDII: 1/15/23
Franklin and Marshall College EDI: 11/15/22; EDII: 1/15/23
George Washington University EDI: 11/1/22; EDII: 1/5/23
Georgetown University EA: 11/1/22
Gettysburg College EDI: 11/15/22; EDII: 1/15/23
Grinnell College EDI: 11/15/22; EDII: 1/1/23
Hamilton College EDI: 11/15/22; EDII: 1/4/23
Hampshire College EDI: 11/15/22; EA: 12/1/22; EDII: 1/1/23
Harvard University REA: 11/1/22
Harvey Mudd College EDI: 11/15/22; EDII: 1/5/23
Haverford College EDI: 11/15/22; EDII: 1/5/23
Hobart and William Smith College EDI: 11/5/22; EDII: 1/15/23
Johns Hopkins University ED: 11/1/22; EDII: 1/3/23
Kenyon College EDI: 11/15/22; EDII: 1/15/23
Lafayette College EDI: 11/15/22; EDII: 1/15/23
Lake Forest College EDI and EA: 11/1/22; EDII and EA2: 1/15/23
Lehigh University EDI: 11/1/22; EDII: 1/1/23
Macalaster College EDI: 11/1/22; EDII: 1/1/23
Middlebury College EDI: 11/15/22; EDII: 1/3/23
MIT EA: 11/1/22
Muhlenberg College EDI: 11/15/22; EDII: 2/1/23
New York University EDI: 11/1/22; EDII: 1/1/23
Northeastern University EDI and EA: 11/1/22: EDII: 1/1/23
Northwestern University ED: 11/1/22
Oberlin College EDI: 11/15/22; EDII: 1/2/23
Occidental College EDI: 11/15/22; EDII: 1/10/23
Pitzer College EDI: 11/15/22; EDII: 1/6/23
Pomona College EDI: 11/15/22; EDII: 1/8/23
Princeton University SCEA: 11/1/22
Rice University ED: 11/1/22
Rochester Institute of Technology EDI: 11/1/22; EDII: 1/1/23
Santa Clara University EDI and EA: 11/1/22; EDII: 1/7/23
Sarah Lawrence College EDI and EA: 11/1/22; EDII: 1/15/23
Scripps College EDI: 11/15/22; EDII: 1/5/23
Sewanee: University of the South EDI: 11/15/22; EA: 12/1/22; EDII: 1/15/23
Skidmore College EDI: 11/15/22; EDII: 1/15/23
Smith College EDI: 11/15/22; EDII: 1/1/23
Southern Methodist University EA and EDI: 11/1/22; EDII: 1/15/23
Stanford University REA: 11/1/22
Stonehill College EA: 11/1/22; EDI: 12/1/22; EA2: 1/15/23; EDII: 2/1/23
Stevens Institute of Technology EDI: 11/15/22; EDII: 1/10/23
Swarthmore ED: 11/15/22; EDII:1/4/23
Syracuse University EDI: 11/15/22
Trinity College EDI: 11/15/22; EDII: 1/14/23
Trinity University EDI and EA: 11/1/22; EDII: 2/1/23
Tufts University EDI: 11/1/22; EDII: 1/4/23
Tulane University EA: 11/15/22; EDI: 11/1/22; EDII: 1/13/23
Union College EDI and EA: 11/1/22; EDII: 1/15/23
University of Chicago EDI and EA: 11/1/22; EDII: 1/4/23
University of Miami EDI and EA: 11/1/22; EDII: 1/1/23
University of Michigan EA: 11/1/22
UNC Chapel Hill EA: 10/15/22
University of Pennsylvania ED: 11/1/22
University of Richmond EDI and EA: 11/1/22; EDII: 1/1/23
University of Rochester EDI: 11/1/22; EDII: 1/5/23
University of South Carolina EA: 10/15/22
University of Virginia EDI and EA: 11/1/22
Vanderbilt University EDI: 11/1/22 EDII: 1/1/23
Vassar College EDI: 11/15/22; EDII: 1/1/23
Villanova University EDI and EA: 11/1/22: EDII: 1/15/23
Wake Forest University EDI: 11/15/22; EDII: 1/1/23
Washington and Lee University EDI: 11/1/22; EDII: 1/1/23
Washington U. St. Louis EDI: 11/1/22; EDII: 1/4/23
Wellesley College EDI: 11/1/22; EDII: 1/1/23
Wesleyan University EDI: 11/15/22; EDII: 1/1/23
Worcester Polytechnic Institute EDI: 11/1/22; EDII: 1/15/23
Yale University SCEA: 11/1/22