Hướng dẫn Chủ đề Common App #5 (2019-2020)

Tháng Tám 2019

Hướng dẫn Chủ đề Common App #5 (2019-2020)

Discuss an accomplishment, event, or realization that sparked a period of personal growth and a new understanding of yourself or others. Viết về một thành công, một sự kiện, hay một nhận thức mới đã khởi đầu cho một giai đoạn trưởng thành và thấu hiểu mới của bạn về bản thân hay về những

Read More...